April/May 2010: Chinese tour

Photos from Nanjing, Suzhou, Guangzhou, Xi'an, Kunming, Chongqing, Hangzhou and Xiamen. All taken bei Heiko Grupe.

April 2010 April 2010 April 2010 April 2010 April 2010 April 2010 April 2010 April 2010 April 2010 April 2010 April 2010 April 2010 May 2010 May 2010 May 2010 May 2010 May 2010 May 2010 May 2010 May 2010 May 2010 May 2010